Vil bruke over 19 millioner kroner på vann, avløp og renovasjon neste år

Rådmannen legger opp til å bytte ut flere rør og avløpsledninger neste år. Dette er fra arbeid ved gang- og sykkelveien langs Edlandsvatnet tidligere i år.

Rådmannen legger opp til å bytte ut flere rør og avløpsledninger neste år. Dette er fra arbeid ved gang- og sykkelveien langs Edlandsvatnet tidligere i år. Foto:

For å forebygge flom og oversvømmelser, foreslår rådmannen flere investeringer i vann- og avløpsnettet.

DEL

I forslaget sitt til budsjett for neste år, legger rådmannen opp til å bruke hele 19,45 millioner kroner på investeringer innen vann, avløp og renovasjon. Mye av dette skal gå til fornying av vann- og avløpsnettet. Ifølge innledningen til budsjettet handler dette om å forebygge flom og oversvømmelser.

Her er prosjektene rådmannen vil bruke penger på i 2021:

 • Sanering overvannsledning Opstad: 1 million kroner. Overvannsledning kollapset i Bjørkeveien. Gammelt stålrør er rustet vekk. Det ble lagt en strømpe inn i eksisterende overvannsrør, en rimelig og god løsning som har gitt stor besparelse. Litt arbeid gjenstår i 2021, asfaltering og oppgjør grunneier.
 • Spillvannsledning under E39: 2,1 millioner kroner. Arbeidet med sanering av spillvannsledning er i sluttfasen, det er lagt ny vannledning og fiberledning under E39 og Figgjoelva til Kongsgata med «NoDig» løsning og klargjøring for nytt vippekammer/ pumpestasjon. Dette gir også ringvirkninger med forsterkning av vannforsyning til Opstad og Kongsgata.
 • Sanering Slakthusbakken: 2,5 millioner kroner. Sanering av gamle kummer under Krambugaten for å kunne motta overvann og avløp fra nye boliger i Slakthusbakken.
 • Prosjektering / Sanering - Spillvann fra Kongeparken via flush-hus (E39): 4,5 millioner kroner. Gammel avløpsledning fra Kongeparken er tett, noe som innebærer at ferskvann benyttes for å holde avløpet åpent. Dette prosjektet gir årlig innsparing knyttet til vannforbruk på i underkant av 150.000 kr.
 • Restarbeid Høydebasseng Bærland - ventilkammer: 300.000 kroner. Oppgradering av gammelt ventilkammer fra 1931 da dette er utdatert og ikke funksjonelt og driftsvennlig. Dette for å kunne fortsette å levere trygt drikkevann.
 • Utskifting av vannledning Bethelveien: 300.000 kroner neste år, 3,7 millioner kroner i 2022. Sanering av AC ledning med tilhørende avløpsledning. Gjelder tiltak 1 i hovedplan, kun prosjektering i 2021. Sanering bør utføres samtidig som arbeid i Fotlandsveien.
 • Prosjektering sanering Fotlandsveien: 400.000 kroner neste år, etterfulgt av 3 millioner kroner i 2022 og 1,5 millioner kroner i 2023. Mulige feilkoblinger som medfører økte vannmengder i spillvannsledning ved økt nedbør. Her må det startes med kartlegging og prosjektering, for videre innspill av prosjekter til økonomiplan. Ved kraftig nedbør er det risiko for at vann kommer inn i kjellere i dette området. Bør utføres samtidig som Bethleveien.
 • Sanering - VA Fiskebekk - Tydebærveien: 3 millioner kroner neste år, etterfulgt av 6 millioner kroner i 2022 og 8 millioner kroner i 2023. Utbedring av ledningsnett på Solås-/Fiskebekksiden. Anlegget gir et bedre avløpsnett med mindre fremmedvann, sikrere avløpsforhold og nyere nett. Det ble avdekket dårlig ledningsnett i enkelte områder, men prosjektet har vært satt på vent fordi saneringen på Opstad måtte prioriteres først. Arbeidet er ferdig prosjektert.
 • Årlig utskifting av et kjøretøy (over 7 år): 800.000 kroner, etterfulgt av 400.000 kroner hvert år i resten av perioden. Mange kjøretøy i teknisk drift er eldre enn 10 år og moden for utskifting, med en årlig investering vil kommunen kunne ha en kontinuerlig utskifting. Utskifting til 7 år syklus bidrar til lavere reparasjonskostnader.
 • Ti-tonns gravemaskin: 2 millioner kroner. 5,5 tonn maskin er moden for utskifting og rådmannen ønsker i den forbindelse en større maskin som også kan bidra til daglig drift og anleggsarbeid i egen regi.
 • Taljefornying VA-stasjoner: 800.000 kroner. Taljer i høydebasseng og pumpestasjoner er mellom 20-30 år og krever resertifisering, det må vurderes om kost/nytte er identisk med nyinnkjøp.
 • Omlegging trykksoner Ålgård sentrum: 500.000 kroner. Vann fra IVAR direkte går i dag opp til ulike områder i Ålgård. Rådmannen vil optimalisere denne sonen mest mulig. Det må settes ned nye kummer med kryss, slik at kommunen ikke trenger å pumpe vann opp til høydebassengene for så å slippe det ned på selvfall.
 • Prosjektering- Ny kloakkpumpe (tørroppstilt): 200.000 kroner neste år, etterfulgt av en million kroner i 2022 og en million kroner i 2023. Stasjoner er utslitte og trenger kraftig opprusting/utskifting i henhold til dagens HMS-krav. Vi bør ha tørroppstilte pumper for ikke utsette operatøren for bakterier. Pumper står i dag nede i kummen.
 • Radio frekvenssignaler over på Mobilnett: 800.000 kroner. Krav fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjør at kommunen ikke lenger får lov til å benytte frekvenser i området som det sendes på i dag. Radiofrekvens-signaler må over på Mobil nett (Com4 / RIA).
 • Containere husholdningsavfall: 250.000 kroner neste år, etterfulgt av 250.000 kroner i 2022. Rådmannen vil utvide tilbudet av nedgravde containere hvor forholdene ligger til rette for å oppnå en optimal innsamling, tryggere innkjøring og mindre trafikk med store biler i gater med vanskelige kjøreforhold.

Artikkeltags