Helsetjenestene er et av de viktigste og største områdene i kommunen, og en stor andel av de kommuneansatte jobber innen denne sektoren. Det medfører selvsagt at disse tjenestene utgjør en stor del av kommunebudsjettet.

Jeg er sykepleier/leder, og har jobbet i kommunehelsetjenesten i nesten 40 år. I denne tiden har det vært ulike trender og utvikling som utfordrer måten vi gir helse- og omsorgstjenester på. Innbyggernes behov har endret seg, og den medisinske utviklingen har betydd at flere får behandling og kan overleve alvorlig skade og sykdom.

De siste årene har det vist seg at flere barn og unge får behov for hjelp, antallet eldre stiger, samtidig som det ser ut til at det vil bli færre helsepersonell til å gjøre jobben. Som en motsetning til dette viser det seg at gjennomsnittlig levealder har økt med 4-5 år, og folkehelsen er i bedring. Dette er positive trekk som betyr at folk tar ansvar for egen helse.

Det har også vært en stor utvikling innen flere fagfelt, spesielt innen digitale løsninger som har bidratt til å løse noen oppgaver på en enklere måte enn før. Denne utviklingen vil nok fortsette slik at en kan frigjøre hender hos helsepersonell ved å automatisere noen arbeidsoppgaver og ved å få verktøy som trygger den enkelte.

Gjesdal Høyre vil møte fremtidens utfordringer innen helsesektoren ved å:

  • Legge til rette for at den enkelte skal få være «Sjef i eget liv», ved å lytte til hva som er viktig for deg, og hva som skal til for å kunne bo hjemme og være trygg.
  • Styrke turnustjenestene for å sikre kvalitet og forebygge sykefravær.
  • Øke tidlig innsats for å opprettholde god helse og livskvalitet ved blant annet brukerdrevet aktivitet og dagtilbud.
  • Videreutvikle teknologi som kan løse arbeidsoppgaver som ikke er kritiske pleieoppgaver slik at helsepersonell kan bruke tid på dem som trenger dem mest.

Økningen i antall eldre er også en ressurs. Det gjelder for de eldre selv, familie og lokalmiljø. Denne ressursen må det legges til rette for, og settes pris på. Tilhørighet og nærhet til lokalsamfunnet bidrar til et aktivt liv med bedre helse, trivsel og livskvalitet.

Vi ønsker alle å være i stand til å opprettholde god helse og være sjef i eget liv.

Det er derfor Gjesdal Høyre vil legge til rette for valgmuligheter for den enkelte, og støtte tiltak som gjør det enklere å ta gode valg.

Trender og utvikling er omtalt i Helsepersonellkommisjonens rapport NOU 2023: 4 – Tid for handling.

Den viktigste utfordringen er ifølge rapporten ikke økonomi, men mangel på helsepersonell.

«Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den» Alan Kay

Bruk derfor stemmeretten din!

Her kan du lese mer om hva Gjesdal Høyre vil prioritere de neste årene:

Partiprogram Gjesdal Høyre 2023-2027 – Gjesdal Høyre (hoyre.no).

Les også

Ideologi må ikke stå i veien for gode tilbud

Les også

Helsekvartal i sentrum - utsikt, servicetilbud og aktiviteter

Les også

Tilsvar til Anita Johnsen angående kryssing av E39

Les også

Valgomat-tid og sløsing

Les også

Tvert imot, Marit Høie

Les også

Er Gjesdal INP mot ny E39?