Ergoterapiens dag blir markert 27. oktober. Ergoterapeuter bidrar til bærekraftige helsetjenester - et viktig budskap i utfordringene helsetjenestene står i. Flere må inkluderes i samfunnet, derfor må helse- og velferdstjenestene dreies mot tjenester som utløser ressurser. En slik dreining krever skifte fra vektlegging av sykdom og pleie til forebygging, mestring og deltagelse i personen, i tjenestene, i samfunnet.

Ergoterapeuter utløser ressurser hos enkeltpersoner, og dermed også i samfunnet. Hverdagsmestring, habilitering og rehabilitering må være en bærebjelke i helsetjenestene våre.

Ergoterapeuter bidrar også til et universelt utformet og aldersvennlig samfunn. I et slikt samfunn tilbys forebyggende helsetjenester, habilitering og rehabilitering til alle som har behov for det. Flere kan få muligheten til å bo lenger hjemme, delta i utdanning og arbeid.

Aktivt liv i hjem, skole, arbeid og nærmiljø skal ikke begrenses av den enkeltes helse – Ergoterapeuter finner løsninger der det oppstår et gap mellom helse og hverdagslivets krav. Vi gjør hverdagslivet mulig for flere og fremmer helse i samfunnet.

En ergoterapeut koster mindre enn en institusjonsplass – sats på oss for å få en endring i sporet helsetjenestene er på vei i dag. Sporet for pleie og omsorg er fortsatt viktig, men sporet for helsefremming, forebygging, habilitering og rehabilitering må bygges ut og styrkes kraftig, for å lette trykket på pleie- og omsorgstjenestene. Vi må bygge et dobbeltspor i helsetjenestene våre.

For flere leserbrev: 

Les også

På tide å sette en stopper for isbilen?

Les også

Denne dagen bør markeres

Les også

La barna få beholde det naturlige lekemiljøet!