Viser til tidligere saker i Gjesdalbuen vedrørende utbygging av Åboas-kvartalet, der kommunen ønsker å bygge sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger. Vi ønsker å belyse saken, og er i tvil om tomtevalget er det mest optimale. Eiendommene er allerede innløst og dermed eier kommunen hele kvartalet der utbyggingen er planlagt. Et hesteskoformet bygg på opptil fire etasjer skal gi plass til sårt tiltrengte heldøgnsplasser for våre sykeste innbyggere. Et bygg i denne størrelsen vil uten tvil dominere sentrumskjernen og et nabolag med bolighus. Vi frykter at det kan bli et veldig innestengt område. Åboas-kvartalet er allerede et område med lite lys, sol og utsikt for deler av bygningsmassen. For eksempel vil en skjermet enhet for personer med demens trenge direkte utgang til spesielt tilrettelagde uteområder. Dette har vært et ønske fra ansatte, pårørende og pasienter ved sykehjemmet i mange år.

Som ansatte i demensomsorgen i Gjesdal er vi svært opptatt av at akkurat denne sårbare gruppen bør prioriteres. Det har ikke vært de beste fysiske bomiljø for personer med alvorlig demenssykdom i Gjesdal, noe vi må sørge for i videre planlegging. De har behov både skjerming og direkte utgang til utearealer, noe som ikke finnes ved dagens sykehjem. Det er på tide å prioritere innbyggerne våre som har demenssykdom, men som ofte er fysisk friske og har et behov for aktivisering i hverdagen.

Fordelene med å samle heldøgnstjenester på samme sted og i samme bygg er jo blant annet er at man kan dra nytte av viktig kompetanse på tvers av avdelingene. Det kan også gi bedre samarbeid med de ulike tjenesteyterne. Det er vi enige i, men det er plassering vi ønsker debatt om. Mulig det er for sent å snu i denne saken, men vi ønsker å komme med innspill allikevel.

Hvorfor ønsker vi ikke å bygge nytt i sentrum?

Først og fremst er det størrelsen på bygningsmassen og plasseringen vi er skeptiske til, men det finnes flere forhold som bør belyses. I sentrum er det i tillegg til mer trafikk, et uoversiktlig trafikkbilde og høyere støynivå. Sentrum er som det fremstår i dag lite aldersvennlig og utfordrende med tanke på fremkommelighet for de som bruker rullator og rullestol. Benker uten armlener, høye fortauskanter og brostein på fortau og overganger skaper vansker for eldre og innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser.

Vi mener det finnes andre alternativer for plassering av sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger. Kanskje det er for sent å komme med dette nå, men vi ønsker allikevel å foreslå alternative tomter og løsninger.

Et alternativ er å bygge nytt i området Rettedalen 7, 9 og 11. Det vil si det gamle bank-bygget, hvor Familiesenteret holder til, Heradshuset og eiendommen på nedsiden av den gamle brannstasjonen. Her er også Gjesdal kommune eier av samtlige bygg som inneholder kommunal virksomhet. Her kunne man for eksempel flyttet og samlokalisert legekontor, Frisklivssentralen, NAV, vaksinestasjonen, Fysio -og ergoterapitjenesten, Mestringsenheten, Familiesenteret, Helsestasjon og IKT avdelingen til eksisterende bygg eller nybygg i Åboas-kvartalet. Dette området foran Ålgård skole ville hatt en flott beliggenhet ned mot Edlandsvatnet, og samtidig være sentrumsnært. Korte avstander til turstier og natur gir en mer attraktiv beliggenhet. Her vil det være også kanskje være mulig med parkering under bakkenivå ned mot elva og kanalen. Drømmen videre er gangbro over til et dagaktivitetstilbud for personer med demens på Storahuset.

Et annet alternativ er å bygge på kommunens eiendommer i Fiskebekkveien bort til Solåsveien som i dag omfatter svømmehallen, omsorgsboliger og Solåsheimen. I så fall vil tomtesalg måtte utgå, men tomter i Rettedalen kan også være attraktive med tanke på fortetting i sentrum. En trinnvis utbygging der man starter med å bygge nytt sykehjem på området nærmest Fiskebekk-feltet ville muligens vært gjennomførbart. På den måten slipper man å flytte sykehjemspasienter. Bofellesskap bygges til slutt, og dermed slipper man også å flytte noen fra dagens lokaler. Beboere i eksisterende boliger må i alle tilfeller tilbys nye botilbud/leiligheter hvis kommunen skal selge ut området til private aktører. Her kunne det vært mulighet for å lage interne turveier og små sansehager inne på området.

Disse to foreslåtte tomtealternativene inneholder mange momenter som er viktige for et godt og trygt bomiljø for eldre og syke. Noe av det viktigste vil være dette med mindre støy og trafikk, som videre gir nødvendig stabilitet og ro for personer med demens. I tillegg vil utsikt, bedre lys og solforhold og adkomst til natur og turveier gi økt livskvalitet og trivsel. Vi mener at det er to områder med klart bedre bokvalitet enn ÅBOAS-kvartalet. Vi synes det er mer fornuftig å legge kommunale og offentlige tjenester som krever kontorfasiliteter (som det er mangel på i vår kommune) i Åboas-kvartalet. Her ville man kunne man samlokalisert det meste av tjenester til barn, unge og voksne i samme område som er en fordel med tanke på tverrfaglig samarbeid og kompetanse. Kjære administrasjon og politikere, er det for seint å snu?