Så langt i år er ingen drepne i trafikken i Rogaland

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Dette viser foreløpige og uoffisielle tal frå Statens vegvesen.

DEL

(Solabladet) -Det­te er gle­de­leg å sjå, og ekst­ra mo­ti­ve­ran­de er det at Hau­ga­lan­det fak­tisk ik­kje had­de no­kon drep­ne gjen­nom hei­le fjor­å­ret og fram til i dag. Vi har ik­kje vore i lik­nan­de si­tua­sjon så len­ge vi har dri­ve med uluk­kes­ana­ly­sar frå 2005 i Sta­tens veg­ve­sen, sei­er Anne Mar­gre­the Bøe.

Ho sit i den na­sjo­na­le grup­pa for uluk­kes­ana­ly­sar.

-Bi­le­te i tra­fik­ken er sa­man­sett, og det er man­ge til­fel­le som rår både når det gjeld kven som blir in­vol­vert og kva kon­se­kven­sa­ne av ei uluk­ke kan bli. Når dei fak­tis­ke for­hol­da i dag vi­ser at vi kan sjå eit null­tal er det grunn til å vere op­ti­mis­tis­ke. Det er vel­dig ins­pi­re­ran­de for alle som ar­bei­dar med tra­fikk­trygg­leik å sjå slike tal, sei­er Bøe.

Kvar dag driv Sta­tens veg­ve­sen sam­an med flei­re ak­tø­rar sys­te­ma­tisk og mål­ret­ta ar­beid som sam­la bi­dreg til å på­ver­ka trygg­lei­ken i veg­sys­te­met.

-Det­te vi­ser seg å nyt­te, og vi veit at nors­ke tra­fi­kan­tar og nors­ke ve­gar er dei bes­te i Eu­ro­pa. For fjer­de året på rad er Norge lan­det med lå­gast ri­si­ko for å om­kom­ne i tra­fik­ken – både målt mot tal på inn­byg­gja­rar og tal på køyr­de ki­lo­me­ter, sei­er ho.

Høg­se­song for uluk­ker

Som­mar­må­na­de­ne juni, juli og au­gust er høg­se­song for uluk­ker. Kom­bi­na­sjo­nen av høg fart og mykje tra­fikk på ve­ga­ne gir stør­re ri­si­ko for al­vor­le­ge uluk­ker om som­ma­ren.

-Vi gler oss over ut­vik­lin­ga, men er­fa­ring frå tid­le­ga­re år vi­ser at som­mar­tra­fik­ken på vest­lan­det brått kan krev­je flei­re men­nes­ke­liv. Vi treng an­svars­be­viss­te og tryg­ge tra­fi­kan­tar som er inn­stilt på godt sam­spel i tra­fik­ken der­som vi skal kom­me gjen­nom som­ma­ren på ein god måte, sei­er Bøe, og leg­ger til at det er in­gen skam å slep­pe for­bi.

Artikkeltags