Vi i Statens vegvesen er oppmerksomme på utfordringene knyttet til kryssingen over E39 ved Edlandsvatnet på Ålgård.

Vi har tidligere vurdert spørsmålet om etablering av gangbru og besluttet å ikke gå videre med det.

Vi har vært i dialog med Gjesdal kommune og allerede gått i gang med å se på andre tiltak for å løse utfordringene på stedet. Det kan for eksempel være aktuelt å etablere gangfelt for å bedre framkommeligheten for fotgjengere som har behov for krysse E39.

Les også

Hvor er Statens vegvesen angående E39-rasteplassen?

Dette vil blant annet innebære å kartlegge hvor mange fotgjengere som benytter kryssingen, hvor mange kjørende som passerer kryssingen, hvilket fartsnivå de har og behovet for å etablere fartsempende tiltak på kjørevegen.

Dette må så vurderes om mot andre hensyn, som blant annet framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som kjører på E39.

Ut over det vil vi vurdere andre fysiske tiltak, som for eksempel å bedre sikten, etablere gangareal på sørsiden av vegen, flytte kryssingen eller eventuelt begrense mulighetene til å krysse E39 på det aktuelle punktet.