Gå til sidens hovedinnhold

Til våre folkevalgte: Ønsker vi et Ålgård for alle innbyggerne bare for de som bosetter seg på Ålgård øst?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ønsker å komme med noen synspunkt angående beslutningen som snart skal tas vedrørende hvilken barnehage som skal ha livets rett. Jeg ønsker på ingen måte å sette barnehagene opp mot hverandre hva gjelder kvalitet og kompetanse. Det vises til fakta, kommuneplaner og visjoner som Gjesdal kommune har for kommunen. Ber dere politikere om å legge følelser til sides, og ha fokus på fakta, behov og knytte valget opp mot vedtatt kommuneplan. Det er ingen tvil om at både Bamsebo barnehage og Solås barnehage har godt arbeidsmiljø, god kompetanse og foreldrene til barna er fornøyd. Men faktum er at det er en overkapasitet av barnehageplasser på Ålgård øst, mens det er mangel av barnehageplasser på Ålgård vest.

I kommuneplanen som er den viktigste planen i kommunen står det i forordet på samfunnsdelen som ble vedtatt 17.06.2019:

«Gjesdal skal være en attraktiv kommune for de som bor her, de som driver næring og besøkende. For å lykkes i dette arbeidet er «Gjesdaltråden» helt sentral, den handler om å se det store bildet, og sørge for at alt vi gjør henger sammen. Vi skaper attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i Gjesdal»

Bærland Barnehage ble i 2017 nedlagt og flyttet til Øygardsvatnet. Bamsebo står dermed igjen som den eneste barnehagen i nærmiljøet til barn bosatt på Opstad/Bærland.

Foreldre ønsker ofte at barna skal ha mulighet for å gå i barnehage i sitt nærmiljø og skolekrets. Ved å legge ned den eneste barnehagen på Opstad vil konsekvensen være at området vil bli mindre attraktivt for småbarnsfamilier å bosette seg i.

Bamsebo er også et godt alternativ for områdene på Ålgård/Gjesdal som ikke har barnehage i sitt nærmiljø da barnehagen ligger lett tilgjengelig uten å måtte kjøre via E39.

Det er planer for utbygging av Midtfjell. Det vil potensielt føre til ytterligere behov for barnehageplass på Ålgård vest. Ifølge kapasitetsplanen for barnehage har Ålgård øst i dag en overkapasitet på 231 storebarnplasser, mens Ålgård vest per i dag har et underskudd på 189 plasser.

22.01.2019 ble det i Utvalg for Levekår vedtatt:

2.2. Barnehagene skal være en kvalitativ god og fleksibel tjeneste, som tar sikte på å imøtekomme de behov innbyggerne i Gjesdal har.

Jeg som beboer på Ålgård vest har behov for at mine barn skal ha mulighet for å gå i barnehage tilknyttet sitt nærmiljø og skolekrets. Dette for å skape vennskap og på sikt gjøre overgang fra barnehage til skole lettere.

I vedtaket fra Levekår 22.01.2019 står det også:

6.1. Daglig åpningstid Barnehagene har åpent inntil 10 timer per dag. Det enkelte barns oppholdstid skal ikke være mer enn 9 timer per dag

Foreldre opplever allerede i dag ei tidsklemme. Ved en lenger reisevei kan stresset øke ytterligere som vil ha negativ effekt i folkehelse perspektivet. Stress påvirker også barn negativt.

Om Bamsebo blir nedlagt, vil mange kunne få problem med å overholde oppholdstid på maksimum 9 timer på grunn av lang avstand til barnehage. Avstanden blir så lang at de fleste, i en travel hverdag, vil velge vekk å sykle/gå til barnehage til fordel bil/kollektivtransport. For enkelte kan dette også være en økonomisk belastning. Heller ikke dette i tråd med folkehelseperspektivet.

Når det gjelder kollektivtransport sier jo også kommuneplanen noe om at Ålgård vest har for dårlig dekning hva gjelder kollektivtilbud.

De som har mulighet for å kjøre egen bil, vil da måtte stå i kø gjennom E39 for å hente barn i barnehage på Ålgård øst. Hvor fredager vil være en særdeles utfordrende dag vedrørende henting. Dette spesielt for de som jobber i Sandnes/Stavanger området. I tillegg vil Solåsveien som allerede er belastet bli enda mer trafikkert. Dette er en vei som ungdommer og skolebarn benytter til/fra skole. Ved å øke trafikken her ytterligere vil trafikkbildet bli enda mer uoversiktlig. Dette vil være i strid mot Gjesdal som en trafikksikker kommune.

Er det dette dere folkevalgte legger opp til? Ønsker vi et Ålgård for alle innbyggerne på Ålgård, eller ønsker vi et Ålgård tilrettelagt bare for de som bosetter seg på Ålgård øst?

En fortetning av barnehager på Ålgård øst vil føre til økt press av barnefamilier som ønsker å bosette seg på Ålgård øst. Dette kan presse boligprisene opp i dette området, og på motsatt måte føre til lavere priser på boliger i Ålgård vest. Dette kan gi sosiale ujevnheter i kommunen og en vil risikere det motsette av visjonen som står i kommuneplanen om «å fremme helse og trivsel, bidra til trygge og gode oppvekstforhold, inkludering og utjevning av sosiale ulikheter. Alle skal ha mulighet til deltakelse og mestring, uavhengig av hvem en er og hvilken bakgrunn de har.»

Om dere nå velger å legge ned Bamsebo barnehage, er det tatt høyde for at flere barnefamilier vil velge å bosette seg på Ålgård øst? Eller ikke bosette seg på Ålgård i det hele tatt? Er det tatt høyde for kapasitet på Solås skole ved en eventuell økende tilflytning til Ålgård øst? Kommunen selv har vedtatt i kommuneplanen at de ønsker et mangfold i Gjesdal, men er det da et mangfold, om alle kapitalsterke barnefamilier skal bosette seg i Ålgård øst?

Jeg har forståelse for at dette er et vanskelig valg å ta. Valget står mellom to gode barnehager av høy kvalitet og god kompetanse. Først og fremst er høyeste ønske at begge barnehagene bevares.

Barn på Ålgård øst vil uansett ha mulighet og valgalternativer for å gå i en barnehage innenfor sitt nærmiljø og skolekrets. Om et valg må tas ber jeg dere om å vektlegge fakta og behovene til innbyggerne på Ålgård vest.

En av visjonene til Gjesdal kommune er:

«Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Folkehelsearbeid som fremmer helse og trivsel bidrar til trygge og gode oppvekstforhold. Inkludering og utjevning av sosial ulikhet er avgjørende i alt arbeid for barn og unge i Gjesdal. Alle skal ha mulighet til deltakelse og mestring, uavhengig av hvem de er og hvilken bakgrunn de ha:»

Kompetanse er bevegelig og kan flyttes på. På den måten kan verdifull kompetanse overføres til andre barnehager i kommunen. I motsetning, mener jeg at ved å legge ned Bamsebo barnehage vil gi uheldige og negative konsekvenser til område Ålgård vest og en rekke innbyggere. Først og fremst berøres barn på Opstad/Bærland. Økte sosiale ulikheter som en konsekvens av foreldre som må kjøpe seg bil/ekstra bil for å kunne hente/levere på grunn av lengre avstander til de andre barnehagene. I tillegg kan dette også resultere i at flere barn ikke har mulighet for å gå på fritidsaktiviteter på grunn av lengre reisevei og tidsklemma. Det vil også gi uheldige konsekvenser for miljø og trafikksituasjonen på Solås. Legger dere ned Bamsebo barnehage ser dere ikke det store bildet og gjør også at en del av lokalsamfunnet blir mindre attraktivt og mindre bærekraftig.