«Se til Gjesdal» sier mange folkevalgte og skolefolk i nabokommuner. De spør hva det er vi gjør som har så gode resultater. Gjesdalelevene scorer godt både på eksamen, nasjonale prøver og har gode standpunktkarakterer. Dette i seg selv er grunn god nok til å være stolt. Men det er når vi ser på det som kalles skolebidraget gjesdaskolen virkelig viser hva vi er gode for. Det som kalles skolebidraget er en måte å måle hva skolen får til, hvordan skolen klarer å løfte elevene kunnskapsmessig.

I slike målinger ser forskerne på de foresattes bakgrunn, på deres utdanning og inntekt, og sammenligner dette med elevenes skoleprestasjoner. Slik fremkommer en oversikt over det skolene bidrar med – altså skolebidraget. Og det er her Gjesdal er så gode, bemerkelsesverdig gode. Vi er best i fylket, og blant de aller beste i landet. Gjesdalskolen gir elevene et skikkelig løft. Dette kommer ikke av seg selv. Dette er resultat av målrettet og godt arbeid på alle nivå i skolen. Her har kommunens skoleadministrasjon, ledelse ved den enkelte skole, lærere og andre ansatte ved skolen løftet i flokk. Nå skal ikke vi folkevalgte slå oss på brystet, våre bidrag har vært beskjedne. Det er alle de ansatte i gjesdalskolen som fortjener ros for at vi har så gode resultater. Dere har strukket dere lenger for elevene – hatten av for det.

Selv om vi har gode resultater som det er all mulig grunn til å være stolte av, er det sider ved elevenes situasjon som vekker bekymring. Ungdomsundersøkelsen Ungdata viser at ikke alle elevene på ungdomstrinnet har det like bra. Jeg ønsker ikke å svartmale situasjonen. De fleste trives godt og lærer godt. Men det er en del som ikke trives, som ikke har det så bra på ungdomstrinnet. Så mange som en tredel av elevene gir uttrykk for at de gruer seg ofte for å gå på skolen. Slik vil vi ikke ha det.

Dette må vi ta tak i. I behandling av årsmelding for 2018 tok jeg til orde for økt ressursbruk nettopp på ungdomstrinnet. Vi må bruke noe av de siste årenes overskudd til å øke ressursbruken på ungdomstrinnet. Jeg kjenner ikke situasjonen godt nok til å kunne presentere løsningen, det skal skolens mange flinke fagfolk vurdere. Men med noe økte ressurser vil det være rom for flere lærere, helsesykesøstre, miljøarbeidere eller en kombinasjon av dette. Det vi også være mulig å gjøre klassene mindre. En god skole skapes av flinke fagfolk i samarbeid med samfunnet rundt. Derfor er det viktig at vi også her makter å løfte i flokk. Gjesdal kommune og gjesdalskolen må samarbeide både med foresatte, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og resten av samfunnet. Slik kan vi gjøre en god gjesdalskole enda bedre.