Mange gonger har eg høyrt folk har sagt at "Senterpartiet er jo helst for bønder". Men i sommar har eg møtt gjesdalbuarar, på kryss og tvers av kommunen, i alle aldersgrupper og i mange forskjellige yrke - og ein ting er sikkert: Senterpartiet er ikkje bare for bønder, men jordnære folk i alle alders- og yrkesgrupper! Folk som er opptatt av nære tenester, tilgang på arbeid der dei vil bu, gode fritidsaktiviteter, trygge forhold rundt liv og helse, sikring av framtida og mat på bordet - gjerne kortreist, norsk mat. Dette er like viktig for læraren og snekkaren, som for legen og bonden. Det er ikkje høge krav eller ambisiøse mål - det er dei tinga som me i kvardagen treng for eit godt og trygt liv.

Dette laget er eg stolt av å vera ein del av! Og vil du vurdera å vera med, så kan du først og fremst bruka stemmeretten din på valdagen - og så kan du ta kontakt med oss på laget, for me har god plass til å utvida det gode fellesskapet og gje rom til mange fleire.