Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet arbeider for bedre helse- og omsorgstjenester til unge og eldre i kommunene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eldreomsorgen skal gi trygghet, bistand og omsorg. Den må organiseres slik at eldre har trygghet for god hjelp uavhengig av egen situasjon eller om de har ressurssterke pårørende. Alle skal behandles med utgangspunkt i egne forutsetninger, inkludert språk og kultur. Eldreomsorgen må være behovsstyrt og et kommunalt ansvar som finansieres over kommunale budsjetter. Oppgavene må løses i samarbeid med den enkelte, pårørende og frivillige og ideelle aktører.

Alle elever skal oppleve et trygt og godt skole- og læringsmiljø som bidrar til trivsel, motivasjon og lærelyst. Det er derfor behov for sterke fagmiljøer rundt elevene, bestående av lærer, helsesykepleier, skolepsykolog, miljøarbeider, rådgivere og sosionomer. Det er særlig behov for satsning på skolehelsetjenesten og tiltak som styrker elevenes psykiske helse.

Senterpartiet mener at den kommunale helsesektoren er den som har størst behov for kvalifisert helsepersonell nå. Det er spesielt barn og unge og eldreomsorgen som har de største utfordringene.

For å kunne dekke dette behovet må en utdanne flere helsesykepleiere og geriatriske sykepleiere for å møte fremtidens utfordringer i den kommunale omsorgsektoren.

Våre utdanningsinstitusjoner tilbyr i dag master i disse studiene, men det er for få plasser. Universitetene kan utvide tilbudet, men da må myndighetene bevilge mer penger. Senterpartiet ønsker å øke basisfinansiering av universitetene og høyskolene, samtidig endre finansieringssystemet slik at det ivaretar sektorens regionale oppdrag og stimulerer til å opprettholde eksisterende tilbud og til å etablere nye desentraliserte studietilbud.

Vi ser i dag mange unge som sliter. Mange faller utenfor allerede i grunnskolen og det brukes store ressurser for å følge disse opp. Konsekvensene ser en helt opp i videregående skole. En styrking med flere helsesykepleier i skolene kan være med å demme opp for noe av dette frafallet.

Eldre mennesker kan ha mange komplekse sykdommer. Behovet for kompetanse for å behandle denne aldersgruppen er viktig, og en styrking med geriatrisk sykepleier vil bedre pleiebehovet for denne aldersgruppen

For å møte utfordringene i kommunene trenger vi en helhetlig plan for å kunne dekke det store behovet som allerede er der. Senterpartiet vil forbedre samhandlingsreformen for å sikre pasienter tilstrekkelig helsehjelp i kommunene.

Senterpartiet ønsker å satse på dette og å gi kommunene en økonomi slik at disse er rustet for utfordringene innen helse og omsorg i fremtiden.