Har ikkje råd til vikarar ved korttidsfråvær

Av

Alle avdelingane innan helse og velferd må velja ut oppgåver dei kan nedprioritera når tilsette er borte frå jobb og ikkje blir erstatta.