De siste par månedene har GB omtalt en del klager på kvaliteten av byggearbeidet i Solbakkane. Ansvarlig utbygger Jadarhus mener at firmaet har fulgt opp på en ryddig måte i henhold til lovverket, og gir inntrykk av at beboerne stiller urimelige krav. Forholdene er atskillig mer nyansert. Direktør Hatlestad hevdet 25/3-21 at firmaet forholder seg til reklamasjonsbestemmelsene i Bustadoppføringsloven. Dessverre fulgte ikke GB opp med spørsmål som kunne belyse hvordan Jadarhus forholder seg til loven. Uten en slik beskrivelse blir Hatlestad sin uttalelse bare en platt selvfølgelighet som er helt uten innhold.

Vi vil gjerne belyse spørsmålet om hvordan Jadarhus forholder seg til lover og regler ved å beskrive våre egne erfaringer ved de to alvorligste av flere hendelser. Vi bor i Fiolveien 52, en boligblokk i Solbakkane med 21 boligseksjoner organisert som et sameie. De første leilighetene ble overlevert fra utbygger Jadarhus til kjøperne og innflyttet i den siste uken av september 2014. Ved utløpet av 2014 var de fleste leilighetene tatt i bruk.

Den første hendelsen skjedde 2/11-2014, det vil si cirka seks uker etter overlevering av de første leilighetene. Den temperaturfølsomme glassampullen i en sprinklerdyse kollapset mens beboerne var bortreist. Siden det interne alarmsystemet ikke var satt i full drift, ble den utløste sprinklerdysen ikke varslet av alarmsentralen. Lekkasjen ble oppdaget da det etter en stund begynte å renne vann fra taket i garasje-etasjen. Det ble totalskade på leiligheten og utstrakte skader i betongdekket, teknisk rom og garasje-etasjen. Totalt ble det utbetalt kr 680.250,- i skadeoppgjøret fra forsikringsselskapet. To viktige faktorer er åpenbare: 1) Skaden ble utløst av uprovosert kollaps i en sprinklerdyse mindre enn to måneder etter ferdigstilling. Dette kommer inn under både produktgaranti og reklamasjonsregler. 2) Alarmsystemet var ikke satt i full drift ved innflyttingen, men ble ferdigstilt i mars 2015. Boligene skulle følgelig ikke vært gitt ferdigattest og tatt i bruk før mars 2015. De ble altså overlevert fra utbygger og tatt i bruk på et ulovlig grunnlag. Men da forsikringsselskapet rutinemessig fremmet regresskrav mot utbygger, ble kravet avvist av Jadarhus. Dessverre fulgte ikke forsikringsselskapet opp med en rettslig prosess, noe de har beklaget i ettertid. Men hovedpoenget er at slik denne saken sto på det tidspunktet, burde Jadarhus ha kommet løpende med åpen lommebok for å ordne opp etter seg i samsvar med det lovverket de ‘forholder seg til’, i stedet for å nekte å ta sitt lovpålagte ansvar og heller skyve de praktiske og økonomiske konsekvensene over på kjøperne.

Som det også fremgår av et oppslag i GB den 10/3-2016 ble lovbruddet med innflytting på tross av manglende alarmanlegg og dermed ulovlig ferdigattest absolutt fanget opp av administrasjonen i kommunen. Den problemstillingen rant sannsynligvis ut i den kommunale sanden uten konsekvenser for utbygger. Vi har i alle fall ikke hørt noe mer om saken.

De første tegnene på den neste hendelsen vi vil beskrive, ble registret i mars 2019. Dette var mindre enn fire år etter at overtakelsesprotokollen for bygget ble signert den 6/6-2015, og dermed godt innenfor reklamasjonsfristen. Det begynte å dryppe fra en sjakt i garasje-etasjen. Utbygger Jadarhus ble varslet om mulig lekkasje fra taket via sjakten. Etter at Jadarhus hadde feilsøkt i cirkafem uker uten resultat, varslet beboeren i leiligheten over lekkasjestedet at det plasket under parketten. Forsikringsselskapet ble varslet umiddelbart, og brakte inn et skadefirma for feilsøking. Jadarhus gav da klar melding til oss om at de ville trekke seg ut siden dette nå var en forsikringssak. Feilen ble funnet og dokumentert: Avløpsrøret fra baderomvasken var kappet 30 mm for kort slik at røret ikke sto stabilt inne i rørbendet i veggen. Dermed slapp røret taket etter hvert og avløpsvannet rant direkte inn i veggen i flere uker før årsaken ble funnet. Det ble store skader både på leiligheten og i betongdekket over garasje-etasjen. Totalt ble det utbetalt kr 367.890,- i skadeoppgjør fra forsikringsselskapet. Igjen er det åpenbart at hendelsen falt inn under reklamasjonsbestemmelsene i Bustadoppføringsloven. Forsikringsselskapet fremmet rutinemessig regresskrav mot Jadarhus. Den første kommentaren fra Jadarhus var at de ikke godtok skade-selskapets konklusjon om årsak siden Jadarhus ikke var representert under feilsøkingen. Deretter kom det en kommentar om at boligeieren åpenbart måtte ha byttet ut det originale avløpsrøret med et som var for kort. Regresskravet ble avvist av Jadarhus, men forsikringsselskapet startet denne gangen en rettslig prosess som fortsatt pågår.

Vi har dessverre også sett at trenering er en normal prosedyre ved reklamasjoner. Fortsatt gjenstår det avvik som ble godkjent under ferdigbefaringene i 2014 og 2015, men som ikke er ordnet. Vi kan bare anta at treneringen er firmaets strategi i håp om at kundene skal glemme å purre slik at kravene blir foreldet.

Det er avgjørende viktig for kundene at utbygger ikke bare forholder seg til en minimums-tolkning av lover og regler. Utbygger må også vise vilje til en moralsk og etisk fullverdig handlemåte slik at kundene faktisk blir ivaretatt etter lovens intensjoner. De to erfaringene våre er eksempler på at Jadarhus ikke alltid utviser en slik vilje. Når flere kunder i Solbakkane har gjort tilsvarende negative erfaringer, kan ikke Jadarhus styrke omdømmet sitt bare ved å henvise til at de ‘forholder seg til’ lovverket. De må også ta inn over seg at det i realiteten er kundene sin tilfredshet de lever av.