Utbygging av Åboaskvartalet med et nytt sykehjem, ulike helsetjenester, dag og aktivitetstilbud er i gang. Byggingen har vært under planlegging i mange år, og Solås bo og rehabiliteringssenter med tilhørende dagsenter tilfredsstiller ikke lenger dagens krav til gode bo og arbeidsforhold.

Å kunne samle og lokalisere helse og velferdstjenestene under samme «kvartal» er faglig begrunnet. Planarbeidet har vært til politisk behandling i flere runder, bearbeidet gjennom boligsosial plan, innbyggerinvolvering og nødvendige medvirkningsprosesser med brukere, pårørende og ansatte. Boligplanen ble utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe i kommunen.

En politisk styringsgruppe med representanter fra senior- og brukerrådet og de politiske partiene i kommunestyret har fulgt arbeidet tett i arbeidsmøter og studieturer. Kommunestyrepartiene, eldreråd og brukerråd har vært representert i planlegging og deltatt på studieturer for å få inspirasjon og ideer til ulike løsninger for et nytt moderne sykehjem og omsorgsboliger.

Utbyggingen av helsekvartalet er den største innvesteringen til Gjesdal kommune noensinne. Plan og reguleringsarbeid tar tid og et stort stykke arbeid er lagt ned av administrasjonen. Vår ordfører Frode Fjeldsbø har tatt initiativ til bred innbyggerinvolvering og gjennomført flere medvirkningsverksteder for å få innspill fra innbyggerne om ønsker og behov for fremtidige tjenester.

Når større summer til bygging avsettes, er det nødvendig å diskutere og utrede for behov og bærekraft i beslutningen.

Gjesdal arbeiderparti står fast med beslutningen om å bygge nytt helsehus i sentrum fordi:

· Fagutvikling og kompetanse

Det ønskes et fremtidsrettet sykehjem, med fokus på fagutvikling og kompetanse. Det kan oppnås ved å samle tjenestene under samme tak eller «kvartal». Nødvendig kompetanse som sykepleiere, helsefagarbeidere, leger, fysioterapi, aktivitører vil kunne være fleksible og tilgjengelige for brukere og pårørende på tvers. Gode fagmiljø vet vi rekrutterer kompetente nye ansatte.

· Nærhet til servicetilbud- «Tøffel avstand»

Gjennom medvirkning har innbyggere gitt uttrykk for at de ønsker at det nye sykehjemmet bør legges nært sentrum - og med god utsikt. Det er en myte at eldre ønsker å se på «stille vann» når en bor på sykehjem. Noen er, til tross for høy alder, fortsatt opptatt av ”liv og røre” - det vil si at de ønsker å følge med i det som skjer rundt dem. Et nytt sykehjem bør planlegges slik at de kan være samlingspunkter for eldre i nærmiljøet, med nærhet til butikk, kafe, kirke og ulike kultur og aktivitetstilbud i samarbeid med frivillige. Pårørende vil lettere kunne ta med sine kjære ut når tilbudene er i umiddelbar nærhet.

· Nærhet til innbyggere og pårørende

Flere velger å tilrettelegge for alderdommen ved å selge enebolig og flytte inn i leilighet med livsløpsstandard. I tillegg har en de senere år sett at flere eldre har bosatt seg nærmere sentrum.

· Møtested på tvers av generasjoner

Et fremtidsrettet sykehjem skal være tilgjengelig og utformes slik at barn, unge og pårørende ønsker å komme på besøk. Ved å legge sykehjemmet i sentrum vil det være enklere å komme til og å stikke innom i forbindelse med andre ærend. I sykehjemmet bør en tilstrebe at felles rom og funksjoner er innbydende. På den måten blir tilbudet tilgjengelig og en ressurs for et så bredt spekter av innbyggerne som mulig.

· LeveHeleLivet også på sykehjem

Lokalisering er en viktig premiss for å få til løsninger som støtter normalisering. Det inkludere hvordan bygget er plassert på tomten, i landskap og i forhold til eksisterende bygg, transportmuligheter, rekreasjonsmuligheter og -fasiliteter som brukes i dagliglivet. Kanalparken skal forlenges inn mot sykehjemmet, og vil gi en ypperlig tur og rekreasjonsområde. Parken kan være en forlengelse av en mulig sansehage for personer med demens.

· Forebygge ensomhet

Ved å integrer et sykehjem i sentrum vil en kunne forebygge ensomhet og tilrettelegge for aktiviteter på tvers og sammen med beboere og innbyggerne.

· Økt aktivitet

Dag og aktivitetssenteret kan nyttiggjøre seg tilbud og areal i sentrum til sine aktiviteter. Det samme vil gjelde for frivillighetssentral og ulike barn, voksne og seniortilbud i samme bygg.

· Bærekraftig drift

Å samle ansatte, fagmiljøene og tjenestetilbudene under et tak vil gi god faglig kvalitet på tjenestene som gis og en hensiktsmessig bruk av ressursene.

Dette er i tråd med https://www.husbanken.no/intensjon om at sykehjem blant annet skal støtte opp om: Å være en del av samfunnet, kontinuitet i livet, velvære og mening, rekreasjon og omgivelser som innbyr til å delta i aktivitet ute og inne.

Med vennlig hilsen

Astrid Reiestad Førli

Gruppeleder Gjesdal arbeiderparti

Kommunestyrerepresentant

Utvalgsleder Levekår

Representant i styringsgruppen for nytt helsekvartal

Tidligere leder for styringsgruppen for boligplan

Sykepleier