Mens arbeidet med å lage et nytt aktivitetsanlegg og uteområde pågår, får Gjesdal ungdomsskole en ny gladmelding: Statens vegvesen har, på vegne av Samferdselsdepartementet, bevilget 500.000 kroner til sykkelparkering ved skolen.

Pengene skal gå til å bygge et 135 kvadratmeter stort sykkelskur med tak og sette opp to ladestasjoner til bysykler ved skolen.

I tillegg får Ålgård skole 250.000 kroner til å etablere et 90 kvadratmeter stort sykkelskur. Også her skal skolegården rustes opp.

Begge skolene skal også selv bidra med midler.

Hjertesoner

I søknaden skrev samfunnsplanlegger Tore Glette-Iversen at de to skolene ligger ved de mest trafikkerte og utfordrende bilveiene på Ålgård.

«Strekningen er framhevet i kommunens trafikksikkerhetsplan, og kommunestyret har vedtatt at vi skal prioritere tiltakene påpekt av skolene. Ferske barnetråkkregistreringer beviser også behovet for tiltak her».

I fjor ble det etablert såkalte hjertesoner ved begge skolene, og i år skal det lages nytt kjøremønster ved Ålgård skole.

«Og så ønsker vi i bygge opp om dette ved å stimulere til at flere vil sykle til skolen. Overbygd sykkelparkering er ønska tiltak av begge skolene» skrev Glette-Iversen.

Tror flere vil gå og sykle

I tilsagnsbrevet fra Statens vegvesen vises det til at Gjesdal kommune beskriver at de to skolene ligger ved de mest trafikkerte og mest utfordrende bilveiene på Ålgård.

Ordfører Frode Fjeldsbø uttaler at han er glad for at kommunen har nådd opp i denne konkurransen om å få tilskudd.

– Når vi nå kan bygge dette, blir det enklere for elevene å sykle til og fra skolen. Jeg er overbevist om at dette vil få flere til å sykle og gå til skolen, sier han.

Partikollega og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås, uttaler følgende:

– Det er et mål for oss at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil, og trygge skoleveier og nærmiljøer er en viktig forutsetning for at barna skal kunne ferdes trygt i trafikken.