Gå til sidens hovedinnhold

Fordomsfullt om friskoler

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I leserinnlegg i Gjesdalbuen 20. februar kommer yrkesfagslærer Sigmund Nilssen med flere angrep på både friskoler og kristne elever. Angrepene er såpass fordomsfulle og lite kunnskapsbaserte at de ikke kan få stå uimotsagt.

Det er neppe nok spalteplass i avisa til å skulle imøtegå alle påstandene til Nilssen, men kjernen i hans argument ser ut til å være at friskoler i sin natur er ikke er forenlige med den nye læreplanens formuleringer om kritisk tenkning. Nilssen omtaler også både kristne barn generelt, og elevene ved landets friskoler spesielt, som «styrt av sine foreldre», utstyrt med «ensrettet virkelighetsoppfatning» og uten evne til kritisk tenkning. Ikke bare vitner utsagnene om et dypt problematisk elevsyn, men de beskriver også en virkelighet som ikke finnes.

Faktum er elevsammensetningen ved friskolene i Norge ikke er veldig ulik sammensetningen vi finner i den offentlige skolen. Dette underbygges av flere studier og undersøkelser, blant annet en rapport utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet for å analysere konsekvensene av dagens friskolelov. Ser man på resultatene av siste elevundersøkelse i Rogaland ser man også at avviket mellom friskolene og de offentlige skolene er forsvinnende lite. På parameteren «Elevdemokrati og medvirkning» får de offentlige skolene i en score på 3,7, mens de private skolene scorer 3,6. På parameterne «Trivsel» og «Læringskultur» er scoren helt lik.

Det er også verdt å minne Nilssen om at friskolene er underlagt de samme kompetansemålene og den samme læreplanen som den offentlige skolen. Elever ved fylkets friskoler får derfor heller ikke en radikalt annen undervisning enn elevene ved den offentlige skolen. Det er heller ikke slik at det rapporteres inn flere klager på undervisningen ved friskolene enn ved de offentlige skolene.

Nilssens angrep på friskolene bærer også preg av manglende forståelse av grunnleggende menneskerettigheter. FNs barnekonvensjon er tydelig på at barn har rett til å velge utdanning, og i konvensjonens artikkel 29 slås det også fast at organisasjoner skal «frihet til å opprette og lede utdanningsinstitusjoner. De samme rettighetene gjentas også i protokollen til den europeiske menneskerettskonvensjonen, hvor man i artikkel 2 kan lese at statens utdanningssystem skal respektere foreldres rett til å sikre «utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofisk overbevisning». Å kunne velge å gå på en friskole er med andre ord en grunnleggende rettighet, godt forankret i det liberale demokratiske samfunnet vårt.

Jeg håper at Nilssen møter kristne elever som tenker annerledes enn han selv med mer åpenhet og færre fordommer enn de han gir uttrykk for i sitt leserinnlegg. Å lære barna våre verdien av mangfold og gjensidig respekt for hverandre bør være en av bærebjelkene i den norske skolen. Her har Nilssen åpenbart en vei å gå. Kanskje burde han ta seg en tur innom en av friskolene i fylket vårt og prate med elevene som går der? Jeg er overbevist om at han vil møte mange oppgående og reflekterte elever som evner å tenke kritisk om både undervisning, lærebøker og egen tro.