Leser i Gjesdalbuen fra debatten i formannskapet. Her refereres det blant annet til Jan Ove Hanasand som snakker varmt om viktigheten av en dagsturhytte ved Fisketjønn i Madlandsheia. Jeg skal ikke diskutere for eller mot hytten i denne sammenheng.

Den samme Jan Ove Hanasand skriver på en Facebook-side for et par år siden at det ikke vil bli tillatt å snu en stein eller merke turstier på en eiendom i Oltedal hvor han har nære relasjoner til grunneier. Han uttrykker også at dersom noen, slik som jeg har gjort, skal arrangere fellesturer i utmark og på fjell må de først innhente tillatelse fra grunneierne. For meg fortoner dette seg som at alt friluftsliv er ok så lenge det ikke skjer i min nærhet (eiendom). På turkartet som kommunen har utarbeidet er heller ikke stier over denne eiendommen tatt med, med unntak av noen få hundre meter der det går traktorvei til Vassbotn og sti opp til senderen på Middagshammaren. Er ikke dette dobbelmoral?

I et annet tilfelle ber jeg om lovhjemmelen for å fjerne et turkart som befolkningen og industrien i Oltedal hadde stått for. Ordføreren var med å avduke kartet og skrøt veldig av initiativet. Det merkelige var at vel en time etter avdukingen ble jeg oppringt av kommunestyrerepresentant Jan Ove Hanasand, som ba meg fjerne kartet som nettopp var satt opp. Begrunnelsen var at kartet var feil og ulovlig. Jeg ba om en forklaring på hva som var ulovlig. Det fikk jeg aldri noe godt svar på, kun en verbal utskjelling. Senere ble kartet fjernet av kommunen.

Det finnes ikke lovhjemmel for kommunen å fjerne noe som er satt opp av andre på ikke kommunal eiendom. I dette tilfellet hadde vi innhentet skriftlig tillatelse fra Jæren Friluftsråd, som administrer stedet kartet var satt opp. Kommunen måtte finne en annen forklaring. Da sier ordfører, tidligere varaordfører og rådmann at kommunen hadde full rett til å fjerne skiltet siden det var kommunen som hadde satt det opp! Det er direkte feil.

Er det slik vi vil at våre fremste tillitsvalgte skal oppføre seg?

Under kan du lese Jan Ove Hanasands svar på dette leserbrevet:

Tilsvar fra Jan Ove Hanasand: – Skilt som angir merkede turer i utmark skal avklares med grunneiere

Saken om status for dagsturhytteprosjektet og valg av plassering har vært oppe i flere utvalg. I brukerrådet 11. mars ble det blant annet ønsket at en tar hensyn til universell utforming i forbindelse med plassering av dagsturhytta, som et eget tilleggsforslag. I utvalg for kultur og samfunn 17. mars ble kommunedirektørens forslag vedtatt, med 8 mot 1 stemme.

Der ble det også diskusjon om plassering. Saken har også vært i formannskapet 18. mars, der jeg er medlem. Prosjektet er initiert og drevet av Rogaland fylkeskommune og samtlige kommuner i Rogaland har takket ja til å bli med. En tverrfaglig gruppe har hatt ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjektet i Gjesdal. Når det gjelder plassering har flere steder vært vurdert.

På bakgrunn av saksfremlegget og vurderingen fra arbeidsgruppen, anbefalte kommunedirektøren Gjesdal kommune sin egen tomt ved Indre Fisketjørn. Jeg og flere i formannskapet uttrykte at det var et godt forslag til plassering. Det er selvsagt betenkelig at plasseringen ikke er ideell med tanke på universell utforming og at den da ikke blir tilgjengelighet for alle.

Det er cirka 2 kilometer å gå og det tar cirka 45 minutter. Imidlertid er det bedt om en opsjon på en dagsturhytte nummer to, kanskje kan den plasseres på en mer universell plassering. Det ble også uttrykt ønske om dette i formannskapet. Jeg sa også i møtet at flere dagsturhytter blir bygget i andre kommuner i Rogaland.

Da blir mulig at noen av disse får en mer universell plassering og kan besøkes, som et alternativ. På tomta på Madland har det før stått en hytte og det er sti rett forbi. Nær området dagsturhytta skal plasseres har det også vært driftevei for sau. Håper flere som jeg synes plasseringen er god, som gjengitt i artikkelen i Gjesdalbuen etter møtet i formannskapet 18. mars.

Resten av leserbrevet inneholder synspunkter Mork Oftedal må stå inne for selv og er direkte feil og tatt ut av sammenhenger. Jeg har heller aldri verbalt skjelt han ut, men bedt han avklare med alle grunneiere før han setter opp skilt med merkede turer over innmark og dyrket mark. Skilt som angir merkede turer i utmark skal også avklares med grunneiere, slik Gjesdal kommune har gjort.