Vegvesenet anbefaler E39 gjennom Søylandsdalen

Alternativ R1 fra Ålgård og videre sørover

Alternativ R1 fra Ålgård og videre sørover Foto:

Statens vegvesen har sendt over planforslag med anbefaling av korridorer til Samferdselsdepartementet.

DEL

Det skal bygges ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård, og etter en lengre prosess har nå Statens vegvesen oversendt planforslag med sine traséanbefalinger til Samferdselsdepartementet.

For Gjesdals del byr dokumentet på få overraskelser. Vegvesenet går inn for å bygge den nye motorveien gjennom Søylandsdalen. Alternativet som går lenger vest via Jolifjell, er ikke anbefalt. Samtidig ber Vegvesenet om at alle utredede alternativer legges ut på høring.

Her kan du se Statens vegvesens presentasjon av de forskjellige traséforslagene:

På østsiden av Søylandsdalen

Vegvesenets foretrukne alternativ går fra Bollestad og sørover forbi Skurve delvis parallelt med dagens vei og delvis på fylling i Klugsvatnet. Ved Haraland går veien i tunell gjennom Tindafjell og kommer ut i området mellom Kringleli og Kyllingstad. Sør for Oppsal krysser veien gamle E39 og går i retning Kydland på østsiden av Søylandsdalen. Et nytt kryss med kobling mot dagens E39 kommer på Bue.

Videre sørover anbefaler Vegvesenet at nye E39 skal i tunell under Svartaknuten og inn til Vikeså. Derfra skiller Vegvesenets foretrukne alternativ fra dagens E39 ved å gå i bru over utløpet av Ørsdalsvatnet og inn i tunell under Oksafjell. Herfra anbefales en videre trasé på sørsiden av Ualand og videre i tunell under Storeheia til Hovsvatn som krysses delvis på bru og delvis på fylling. Slik unngås Drangsdalen, som dagens E39 går gjennom. Fra Moi går veien videre i tunell til Tronvik, over en bru og videre inn i en ny tunell under Tronåsen. Derfra blir det flere lange tunellstrekk på nordsiden av eksisterende E39, før de to møtes på Fedaheia. Inne i Vegvesenets anbefaling ligger også en ny, firefelts bru over Fedafjorden.

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at alternativet de skisserer «vil gi en trafikksikker, rask og framtidsrettet stamveg mellom Kristiansand og Stavanger, og gir et godt grunnlag for utvikling av bo- og arbeidsmarkeder, samt næringsutvikling i nedslagsfeltet til vegen». Vegvesenet mener at forslaget med tilhørende tilførselsveger og sideanlegg «har god måloppnåelse og gir et godt helhetlig vegnett» og er det av de utredede alternativene som gir «best samfunnsøkonomisk nytte og samlet sett minst negative miljøvirkninger».

Vil ikke fraråde alternativ nærmere Egersund

Samtidig lar Vegvesenet være å fraråde det de kaller alternativ R2, som fra Bue til Moi går nærmere Egersund via Sagland til Ualand. Det er ifølge pressemeldingen «fordi den har noen positive lokale virkninger for Dalane/Eigersundsområdet som kan bidra til å løfte denne i forhold til R1 [Vegvesenets foretrukne alternativ]. SVV ønsker å få belyst disse virkningene gjennom en høring», heter det i pressemeldingen. Alternativet som går videre fra Sagland og videre til Lomeland før det treffer eksisterende E39 på Eide frarådes.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet somhar ansvar for å godkjenne plandokumentene for høring og sette høringsfrist. I pressemeldingen, som kom tirsdag ettermiddag, lover Vegvesenet en rekke åpne informasjonsmøter i høringsfasen. Nye Veier AS, som straks korridoren er vedtatt overtar ansvaret for videre bygging og regulering, kommer også til å delta på disse.

Artikkeltags