Jordbruket frykter begrensninger på gamle E39

Tarjei Gjesdal under et tidligere møte om E39.

Tarjei Gjesdal under et tidligere møte om E39. Foto:

Tarjei Gjesdal sier at om det først skal bygges ny motorvei, er Vegvesenets anbefalte trasévalg absolutt å foretrekke. Samtidig advarer han om å innføre eventuelle begrensninger på «gamleveien».

DEL

Tirsdag overleverte Statens vegvesen sitt planforslag for nye E39 mellom Ålgård og Lyngdal til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Vegvesenet anbefalte samtidig at alle traséalternativene som til nå har vært utredet blir lagt ut til høring, men gjorde det også klart at det alternativet de kaller R1-A1, er å anbefale som en «trafikksikker, rask og framtidsrettet stamvei». som legger til rette for næringsutvikling og bo- og arbeidsmarkeder.

I Gjesdal går den foretrukne traseen parallelt med dagens vei fra Vaula bru og forbi Skurve, før den går i tunell under Tindafjell, kommer ut i området mellom Kringleli og Kyllingstad, før den krysser dagens E39 og fortsetter mot Kydland på østsiden av Søylandsdalen.

– Valgte rett korridor

– I den grad vi kan synes det er greit at de tar matjord til et prosjekt, er det den rette korridoren de har valgt dersom det nå først skal komme en ny vei, sier Tarjei Gjesdal, som leder jordvernutvalget i Gjesdal bondelag.

Jordvernutvalget har tidligere ønsket seg enkelte forandringer opp Bollestadbakkene.

– Ut fra det jeg kan se på Vegvesenets video, tolker jeg det som om de har utvidet korridoren litt der, sier Gjesdal og legger til at de kommer til å jobbe videre med å påvirke prosjektet gjennom de planlagte høringene.

Jordverngruppa har tidligere satt seg som hårete mål å få ti ganger så mye matjord igjen som går tapt i veibyggingen gjennom bruk av overskuddsmasser fra prosjektet.

– Vinner vi fram, kan det bli pluss, selv om det med mer dyrka jord blir mindre kulturbeite. Men det er litt etter hvordan de styrer og bruker overskuddsmassene. Det er noe vi vil ta videre inn i høringene, sier Gjesdal.

Usikker på trafikkgrunnlaget

Gjesdal sier at han alt i alt er fornøyd med Vegvesenets anbefalinger, men legger til at han er usikker på om det er trafikkgrunnlag for veien tatt i betraktning kostnadene.

– Vi er veldig overrasket over hva det kommer til å koste i bompenger. Det blir himla dyrt, sier Gjesdal.

Bompengetakstene, som mandag denne uken ble banket gjennom i kommunestyret i Gjesdal, legger opp til at det, inkludert rabatt vil koste 221 kroner for biler opp til 3500 kilo å kjøre fra Ålgård til Lyngdal. Nullutslippsbiler vil betale 221 kroner, mens store kjøretøy i takstgruppe 2 vil måtte betale 828 kroner for samme strekning.

Nye Veier AS, som skal bygge ut veien straks planen er vedtatt, legger opp til bommer mellom hvert kryss, slik at en betaler ut fra hvor langt en kjører, samtidig som alle brukere av veien er med på å betale. En bil i takstgruppe 1, vil da, uten rabatt, betale 68 kroner for kjøreturen mellom Ålgård og Bjerkreim.

I utgangspunktet skal det være gratis å kjøre på det som blir gamleveien når nye E39 står ferdig. Blir trafikken på gamleveien for høy, har Nye Veier AS åpnet for å endre på bompengesatsene på den nye veien. Et annet alternativ kan være trafikkregulerende tiltak på gamleveien. Det siste er Gjesdal ikke videre begeistret for.

– Fra jordbrukets side håper vi at det ikke blir begrensninger på den gamle veien. Vi har brede maskiner vi kjører med. Får vi innsnevringer, fartshumper, andre trafikkhindringer eller bompenger blir vi ikke mye fornøyde, sier Gjesdal.


Artikkeltags