Høsten 2018 starta prosjektet «Unge bønders psykiske helse» opp. Prosjektet ledes av Mental Helse Ungdom og er et samarbeid med Norges Bygdeungdomslag, Norges bondelag, TINE SA, Nortura SA, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Ruralis. Målet er at bønder, spesielt unge og nye bønder, skal bli mer bevisst på hva som bidrar til en god psykisk helse, hva man som bonde selv kan gjøre for å få det bedre, og hvordan man kan bidra positivt i næringen.

Psykisk helse har i generasjoner vært et ikke-tema, men er blitt satt mer og mer på dagsorden de siste årene. Faktisk er det sånn at halvparten av landets befolkning på et tidspunkt i livet vil oppleve psykiske utfordringer. Derfor syns vi det er viktig at Kari og Ola Nordmann er godt rusta til å kunne bidra om noen de måtte kjenne står overfor slike utfordringer. Det blir sagt at dagens ungdom blir utsatt for mer press og et større jag etter perfeksjonisme enn før, noe som kan føre til psykiske utfordringer tidlig i livet. Dette skjer uavhengig av sosial status og miljø, da all ungdom i ulik grad blir påvirket av sosiale medier, og vil strebe etter å oppnå det perfekte jeg. Vi må ikke glemme at det er dagens ungdom som skal drive gårdsbrukene videre.

Bondeyrket kjennetegnes av mye arbeid, lange dager og et stort ansvar. I tillegg står en som bonde mye alene, noe som for mange vil være kjipt i vanskelige perioder om en ikke har noen å dele bekymringene med. I en undersøkelse gjort av Ruralis (Institutt for rural- og regionalforskning), rapporterer 27 prosent av de spurte bøndene at de aldri eller så å si aldri samarbeider med andre gårdbrukere.

Graden av opplevd ensomhet er for mange assosiert med dårlig psykisk helse, og hele 21 prosent av alle unge bønder svarer at de ofte føler seg ensom som gårdbruker. Psykiske plager i bondeyrket vil kunne gi til større ringvirkninger og konsekvenser enn hos mange andre yrkesgrupper. De siste årene har vi sett flere oppslag i avisene om tragiske hendelser angående dyrevelferd på gårdsbruk i Norge, der det i flere av tilfellene har vist seg å komme som følge av psykiske vansker hos bonden.

For å unngå tragedier som dette i fremtiden, mener vi det er viktig å normalisere psykiske plager. Det handler om å ta vare på det sunne bondevettet. Det kan kanskje løses gjennom noe så enkelt som å invitere nabobøndene på en uformell felles lunsj. Da vil en kunne skape en plattform der en kan snakke om de hverdagsutfordringene en står overfor, og de bekymringene en måtte sitte med. Dette er med på å bygge nettverk, og et godt nettverk kan være alfa og omega på tunge regnværsdager.

Vi i Rogaland Bygdeungdomslag (RBU) mener at alle må være med å ta ansvar. Ofte er det ikke mye som skal til for å gjøre hverdagen til et medmenneske bedre. Et smil og en hjelpende hånd kan gjøre en større forskjell enn vi tror. I tillegg til å tørre å spørre naboen om hvordan han eller hun har det, må vi også bli flinkere til å snakke åpent om våre egne utfordringer i hverdagen. Alt dette burde være en del av det sunde bondevettet.

Alle har en psykisk helse, og RBU ønsker at det i fremtiden skal være like naturlig å snakke høyt om vår psykiske helse som vår fysiske.