Arne Jensen bruker harde ord i sin kritikk av meg i det han fremstiller som Gjesdals demokratiske problem. Han er opptatt av demokratiet. Det er jeg også.

Les også

Gjesdals demokratiske problem

Jeg ser det som en svært viktig, kanskje min aller viktigste, oppgave å hegne om lokaldemokratiet. Om jeg har begått udemokratiske overtramp og vurdert min rolle og oppgave som ordfører feil, ønsker jeg å justere eller rette opp. Ja, beklage om jeg har trampet på noen.

En saklig og etterrettelig diskusjon om min og andres handlinger i denne sammenheng, er slik sett et gode. Jeg har tidligere invitert Mork Oftedal til en prat over en kaffekopp, og tar gjerne en kaffeprat med Jensen.

Jensen har rett i at dette begynt med et turskilt, et turskilt Mork Oftedal var med og tok initiativ til. Men så sier Jensen at dette er «en sak hvor Mork Oftedal ellers har fått medhold hva gjelder sakens realiteter». Som Jensen burde være kjent med, demonterte kommunen ett av tre oppsatte skilt fordi flere grunneiere var misførnøyde med at det på dette skiltet var tegnet inn turforslag på deres grunn som de som grunneiere ikke var innforstått med eller ønsket.

Gjesdal kommune ved rådmannen bestemte å ta ned dette skiltet i forståelse med Stavanger kommune som eier grunnen der skiltet står.

I korrespondanse med Mork Oftedal har kommunen gjort rede for at kommunen som betalte for å få satt opp skiltet, hadde rett både til å sette skiltet opp og ta det ned igjen.

Jæren friluftsråd, som drifter parkeringsplassen/grunn eid av Stavanger kommune og nærliggende friområder, ba Gjesdal kommune om å ta ned skiltet. Dette fordi skiltet ikke var i overensstemmelse med grunneiernes ønsker eller avtalt med dem – det har både Jæren friluftsråd og Gjesdal kommune en poltikk på at slike skilt skal være.

I tillegg anførte Jæren friluftsråd at den vanligste turen turister kom nettopp dit for å gå, til Uburhelleren, ikke var tegnet inn på skiltet.

Jeg antar at Mork Oftedal er sitert rett i Gjesdalbuen den 28.05.18, når han sier «han innrømmer likevel at dialogen kunne ha vore betre. – Når det oppstår tvil, er det fordi det ikkje har vore godt nok.»

Helt til slutt i denne reportasjen er Mork Oftedal videre sitert etter at det er redegjort for at ordfører deltok på avdukingen av skiltet:

«- Eg føler eg har ført han bak lyset, og det gjer meg trist. Det har aldri vore meininga å føra nokon bak lyset».

Jeg tror Mork Oftedal på at han ikke ønsket å føre noen bak lyset. Men forarbeidet som han selv sa: «ikkje har vore godt nok», ble foranledningen til uoverensstemmelsene/konflikten rundt dette skiltet.

Les også

Kommunestyret i Gjesdal - En trussel mot den lokale ytringsfriheten!

Hvordan Jensen kan slå fast at dette gir «medhold hva gjelder sakens realiteter», fremstår som rart. Om dette representerer Jensen og redaktørforeningens standard for saklig presisjon og etterrettelighet, er det kanskje grunn til å bekymre seg for hvordan de som representanter for den fjerde statsmakt forvalter sitt pund som forsvarere og forvaltere av demokratiske verdier.

Jensen sier at jeg ikke klarer å forklare hvorfor jeg «påkaller» politiet for å stanse en lokal samfunnsdebattant. Hvordan man påkaller eller påkalles, er uklart for meg, men jeg har ikke beordret eller kommandert politiet til noe som helst. Det har jeg selvfølgelig ikke myndighet til.

Jeg kan heller ikke kommandere noen til å mene det samme som meg, men jeg kan be om å bli trodd, og ikke mistenkeliggjort. Jeg har ikke bedt politiet om å oppsøke Mork Oftedal. Jeg har heller ikke prøvd å frata verken Mork Oftedal eller andre deres grunnlovfestede rett til å ytre seg.

Men jeg har snakket med politikontakten, som kommunen har og skal ha et samarbeid med, om det jeg har sagt og ment var et krast ordskifte. Et ordskifte med en temperatur som har blitt en belastning for noen av de berørte partene, Mork Oftedal inkludert. Jeg synes det er leit at det har blitt slik, og jeg har stilt meg selv spørsmål om jeg kunne ha gjort noe annerledes her.

Jeg kunne sikkert gjort noe annerledes, men klarer ikke å se at jeg har gjort noe galt.

Det har vært viktig for meg å understreke at vi som ytrer oss offentlig, både innbyggere, ordførere og redaktører, også ut over vår rett til å ytre oss har et ytringsansvar, et ansvar om også å bidra til en offentlig diskusjon som er konstruktiv, saklig, raus og ivaretakende.

Derfor har jeg oppfordret til besinnelse. Jeg har ikke tenkt at dette kunne oppfattes som et forsøk på å frata noen deres rett til å ytre seg, men er lei meg om noen har oppfattet det slik.

Jensen som signerer sine leserbrev i denne saken med å understreke sin rolle i redaktørforeningen på det aktuelle tidspunkt, denne gangen seniorrådgiver, forrige gang generalsekretær – ber meg om svare konkret på hvilke ytringer og/eller handlinger som var av en slik karakter at politiet måtte gripe inn overfor Mork Oftedal.

Politiet må svare på de spørsmål som har med politiet å gjøre. Jeg har verken sagt om, påstått at, eller beskyldt Mork Oftedal for å ha begått ulovligheter. Hadde jeg ment at Mork Oftedal hadde gjort noe ulovlig, burde jeg ha anmeldt ham. Det har jeg ikke gjort.

Det spørsmål Jensen ber meg om å besvare har jeg derfor ikke noe svar på.

Jeg har prøvd å unngå å bli såpass belærende og polemisk som Jensen periodevis er i sine leserinnlegg, men jeg er usikker på om jeg har lykkes helt i mitt forsett.

Jeg synes Jensens kritikk er urimelig, og forstår ikke hans gjentatt krasse påstander. Jeg hadde også ventet at en representant for redaktørforeningen satte seg grundigere inn i de saker han uttaler seg så skråsikkert om.